Brno, Dobrovského 29, m13 muzak klub (19. 11. 2011)

popis